07/01/19  Tin của trường  6
Chi bo truong TH cam My tien hanh dai hoi chi bo nhiem ky 2018 - 2020.
 05/01/19  Tin của trường  9
Lien doi truong TH Cam My duy tri va thuc hien tot mo hinh " Giup ban den truong" Doan nha bao Ha Tinh da ve tim hieu va dang bai 
 24/12/18  Tin của trường  10
Truong TH Cam My to chuc cho hoc lam ve sinh va thap huong cho cac anh hung liet si da hy sinh vi su nghiep giai phong dan toc. 
 24/12/18  Tin của trường  9
Trường TH Cẩm Mỹ  phối hợp với liên đội, thư viện tổ 4,5 tổ  chức chuyên đề về giới thiệu sách 
 12/12/18  Tin của trường  11
Hội khuyến học xã Cẩm Mỹ trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.